• ၂၃-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေျမယာ အသုံးျပဳမွု စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး တြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္..

  • ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသန႔္စင္ေမာင္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း က တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ အတူ မႏၲေလး  ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း႐ုံး သို႔ သြားေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား အား ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးစဥ္..

  • (၁၈-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ က ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၂)၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသန့္စင္ေမာင္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး Ms.Megumi Kaneko အား လက္ခံေတြ႔ဆံုစဥ္..

  • စတုထၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မွူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား ကို ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၂) စုေပါင္းခန္းမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသန့္စင္ေမာင္ မွ တက္ေရာက္ စဥ္..

  • ျမန္မာနိုင္ငံက အိမ္ရွင္နိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ အာဆီယံေဒသတြင္းနွင့္ မိတ္ဖက္နိုင္ငံမ်ား၏ စာတိုက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀း (ASEANPOST++ Business Meeting) သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ တက္ေရာက္စဥ္..

Ministry News

e-Government အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္း ႏွင့္ Data Center အား ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး

Date: Mar 17 Place: ေနျပည္ေတာ္

ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသန႔္စင္ေမာင္ သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၇) ရက္ ေန႔လည္ (၂:၀၀) နာရီ တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ ၍ Government အေထာက္ အကူျပဳ သင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ သင္တန္းသားမ်ား အား ေတြ႕ဆုံျပီးေနာက္ e-Government Data Center အား ၾကည့္ရွု စစ္ေဆး..

Read More

ေျမယာ အသုံးျပဳမွု စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယ အႀကိမ္ လုပ္ငန္း ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး က်င္းပ

Date: Jan 23 Place: ေနျပည္ေတာ္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္ (၅) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေျမယာ အသုံးျပဳမွု စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး တြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္..

Read More

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွု အေျခအေန မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရွု စစ္ေဆး

Date: Jan 21 Place: ေနျပည္ေတာ္

ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ဌာန/အဖြဲ႕စည္းမ်ား ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွု အေျခအေန မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသန႔္စင္ေမာင္ သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ ေန႔ နံနက္ပိုင္း တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရွု စစ္ေဆး..

Read More

Latest News

Tender

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါ

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူ

Download Detail:

Last Date:

Mon, 2016-12-26 16:30

ပစၥည္းဌာန

Communications News

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Date: Mar 01

Provision of Consulting Services to Verify the Network Performance of the Mobile Operators Network

         

Ministry of Transport and Communications now invites eligible Consulting firm to indicate their interests to provide hands on Provision of Consulting Services to verify the performance of mobile operators’ networks by doing the drive test and QoS measurement.

Read More

1800 MHz လိွုင္းနွုန္းစဥ္ သတ္မွတ္ခ်ထားေပးမည့္ အစီအစဥ္အား သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံျခင္း

Date: Feb 23

ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမွု ဦးစီးဌာန သည္ မိုဘိုင္းအာ္ပေရတာမ်ား ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးစဥ္က ညိွနွုိင္း ထားရွိေသာ Invitation to tender document (ITT) ပါ အခ်က္မ်ားအရ ေသာ္လညး္ေကာင္း၊ မိုဘုိင္း ေအာ္ပေရတာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ကတိက၀တ္မ်ား ျပည့္မွီေစရန္ အတြက္ ေသာ္လညး္ေကာငး္၊ 1800 MHz အား မိုဘုိင္း ေအာ္ပေရတာမ်ား သို့ သတ္မွတ္ ခ်ထား ေပးေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ 1800 MHz Allocation Process နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ား နွင့္ အဖြဲ့အစည္းမ်ား မွ ပါ၀င္ အၾကံျပဳနုိင္ေရး ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

Read More

Transportations News

Royal Dutch KLM ေလေၾကာင္းလိုင္း ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

Date: Jun 27

click to enlarge

နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံမွ Royal Dutch KLM ေလေၾကာင္း မွလည္း ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းႏိုင္ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ေလေၾကာင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၌ ဇြန္ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက..

Read More

ေလယာဥ္မယ္သင္တန္း (၁/၂ဝ၁၆) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

Date: Jun 10

click to enlarge

ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္း႐ံုးခ်ဳပ္၌  ဖြင့္လွစ္ေသာ ေလယာဥ္မယ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ( ၁/၂ဝ၁၆) သို႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလိုင္း မွ ၂၇ ဦးႏွင့္ အျခား ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ကိုးဦး စုစုေပါင္း ၃၆ ဦး တက္ေရာက္ကာ သင္တန္းကာလမွာ ႏွစ္လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍ လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း..

Read More

TV News

Date: Jun 06 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information