• ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃)ရက္ေန႕ က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႔ဆံု ရာတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ တက္ေရာက္စဥ္..

Ministry News

ပို့ေဆာင္ေရးနဲ့ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္

Date: May 23 Place: ေနျပည္ေတာ္

အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ အတြင္း ပို႕ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံခ်က္ ၁၇ ခ်က္အနက္ ရန္ကုန္-မၲေလး ရထားလမ္းပိုင္းရွိ က်န္ရွိေနေသးေသာ ရထားလမ္း ပိုင္းတစ္ခုအား ေဒြးလမ္းအျဖစ္ အၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ မည္ဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း လုပ္ငန္းမ်ား..

Read More

ဒုတိယဝန္ႀကီးခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

Date: May 12 Place: ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ (ဃ)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၉) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္..

Read More

2016 ASEAN ICT Award အတြက္ ဖိတ္ေခၚ

Date: Apr 05 Place: ေနျပည္ေတာ္

အာဆီယံေဒသတြင္း ICT နည္းပညာဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မွုမ်ားအတြက္ ASEAN ICT Masterplan အရ TELMIN ႏွင့္ ASEAN Telecommunication and Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM) ၏စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မွုေအာက္တြင္ ASEAN ICT Awards ၿပိဳင္ပြဲအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ရာ..

Read More

Tender

IFB for Myanmar National Portal Project

Download Detail:

Last Date:

Fri, 2016-02-26 14:00

ITCS Department

Myanmar Satellite System's RFP - Answers to bidders questions final (batch 1 & 2)

The postponement of the date of submission, proposals must arrive at the MCIT by 5:00 P.M. on September 8th, 2015. MCIT answers to questions (Batch 1 & 2) and RFP files can be downloaded here.

Download Detail:

Last Date:

Tue, 2015-09-08 17:00

ITCS Department

Request for Proposal (RfP) for Myanmar Satellite System

The postponement of the date of submission, proposals must arrive at the MCIT by 5:00 P.M. on September 8th, 2015. MCIT answers to questions (Batch 1) and RFP files in Micorosoft Word  format can be downloaded here.

PTD News

Licence Issued List(26.4.2016)

Date: Apr 26

click to enlarge

ပို့ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန မွ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈုလုပ္ငန္းလုိင္စင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး၍  ၂၆.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန့အထိ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုိင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထား လာေသာ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္၍ လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

Read More

Questions and Answers of Procurement of Spectrum Monitoring System-SMS (Batch 6)

Date: Apr 14

The Pre-bid meeting for procurement of Spectrum Monitoring System for Posts and Telecommunications Department(PTD) was held in MCIT Office, Naypyitaw in 14th March 2016 and the meeting minutes and questions and answers were posted on the MCIT Website in 21st, 31st March and 6th, 7th April 2016.

PTD is still receiving more questions from some organizations after holding the pre-bid meeting and those questions and answers have been posted on the website as batch (6) together with the previous questions and answers(batch 1,2,3,4&5).

Read More

ITCS News

Errata to the Addendum of the BIDDING DOCUMENT (SINGLE-STAGE)

Date: Feb 25

for the Design, Development, Configuration, Hardware Supply, Installation and Maintenance for the Myanmar National Portal

IFB No: G 3.1
Project: Telecommunications Sector Reform Project
Purchaser: Ministry of Communications and Information Technology, The Republic of the Union of Myanmar

Read More

Addendum to the BIDDING DOCUMENT

Date: Feb 15

Addendum to the BIDDING DOCUMENT (SINGLE-STAGE) for the Design, Development, Configuration, Hardware Supply, Installation and Maintenance for the Myanmar National Portal..

Read More

TV News

Date: Jun 23 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information