ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ား

စဥ္ အမည္ ရာထူး ဌာန ဖုန္းနံပါတ္ e-mail
ဦးေအာင္ရဲထြန္း

လက္ေထာက္အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီးရံုး

၀၆၇-၄၁၁၅၂၀

၀၉-၄၂၀၇၀၄၄၈၄

 
   

 

     

 

TV News

Date: Jun 06 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information