ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ဆက္သြ္ေရးကတိုးတက္မွုအ‌ေျခအေ

ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး​၀​န​္​ႀ​ကီး​ဌာန​သ​ည​္  ေ​ခတ္မီ    ဖြံ႔​​ၿ​ဖိ​ဳးတိုး​တ​က​္ေ​သာ နိုင္ငံ​ေ​တာ​္​သစ္ တ​ည​္ေ​ဆာ​က​္ေ​ရး​အတြ​က​္ နိုင္ငံ​ေ​တာ​္​က ခ်​မွတ္ထား​ေ​သာ စီး​ပြား​ေ​ရး ဦး​တ​ည​္ခ်က္မ်ား​ႏွ​င​့္​အညီ နိုင္ငံ​ေ​တာ​္​၏ ဆက္သြ​ယ​္ေ​ရး​က​႑ ဖြံ႕​ၿ​ဖိ​ဳး​တိုး​တ​က​္ေ​စ​ရ​န​္ အစ​ဥ​္​ႀ​ကိ​ဳး​ပ​မ​္း အေ​ကာ​င​္အထ​ည​္ေ​ဖာ​္ ေ​ဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ​ပါ​သ​ည​္။

နိုင္ငံ​ေ​တာ​္​၏ တယ္လီ​ဖု​န​္း​သိပ္သ​ည​္း​ဆ (Teledensity) တိုး​တ​က​္ျ​မ​င​့္​မား​လာ​ေ​စ​    ရ​န​္ႏွ​င​့္ ေက်း​လ​က​္ႏွ​င့္ၿ​မိ​ဳ​႕​ၿ​ပ ကြာ​ဟ​မွု​မ​ရွိ​ေ​စ​ဘဲ မိ​ဘျ​ပည္သူမ်ား တယ္လီ​ဖု​န​္း​ဆက္သြယ္မွု  အဆ​င​္‌ေျပေခ်ာ​ေ​မြ​႕​စြာ ဆက္သြ​ယ​္ ေ​ဆာင္ရြက္နို​င​္ေ​စ​ရ​န​္ တို​႔​အတြ​က​္ တယ္လီ​ဖု​န​္း တိုးခ်ဲ​႕​တပ္ဆ​င​္ျ​ခ​င​္း​ လုပ္င​န​္းမ်ား​ကို ႏွစ္စဥ္စီ​မံ​ကိ​န​္းမ်ား ခ်​မွတ္လ်​က​္ ျ​ပည္န​ယ​္/တို​င​္းေ​ဒသ​ႀ​ကီး​အားလုံး​တို​႔​တြ​င​္ အေ​ကာင္အ​ထ​ည​္ေ​ဖာ​္ ေ​ဆာင္ရြက္ခဲ့​ရာ ၂​၀​၁​၁-၂​၀​၁​၂ ဘ​႑ာ​ေ​ရး​ႏွစ္အ​ထိ တယ္လီ​ဖု​န​္းေ​ပါ​င​္း (၃,၅​၉​၈,၁⁠၁​၃) လုံး၊ ၂​၀​၁​၂-၂​၀​၁​၃ ဘ​႑ာ​ေ​ရး​ႏွစ္အ​ထိ တယ္လီ​ဖု​န​္းေ​ပါ​င​္း (၆,၇​၀​၄,၂​၀​၃) လုံး၊ ၂​၀​၁​၃-၂​၀​၁​၄ ဘ​႑ာ​ေ​ရး​ႏွစ္အ​ထိ တယ္လီ​ဖု​န​္း ေ​ပါ​င​္း (၉,၀​၂​၁,၄​၁​၈) လုံး ႏွ​င​့္ ၂​၀​၁​၄-၂​၀​၁​၅ ဘ​႑ာ​ေ​ရး​ႏွ​စ​္၊ ေ​မ​လ​အထိ တယ္လီ​ဖု​န​္းေ​ပါ​င​္း (၉,၃​၆​၁,၉​၈​၈) လုံး တပ္ဆ​င​္ေ​ပး​နိုင္ခဲ့​ၿ​ပီး တယ္လီ​ဖု​န​္း​သိပ္သ​ည​္း​ဆ (Teledensity) မွာ ၂​၀​၁​၄ ခုႏ​ွ​စ​္ ေ​မ​လ​ကုန္  တြ​င​္ (၁​၅.၆​၀) ရာ​ခို​င​္ႏွု​န​္း​အထိ တိုး​တက္လာ​ခဲ့​ပါ​သ​ည​္။

ထို​သို​႔ႏ​ွစ္အ​လို​က​္ တိုးခ်ဲ​႕​တပ္ဆ​င​္​ေ​ပး​ခဲ့​ရာ​တြ​င​္ တယ္လီ​ဖု​န​္းမ်ား​၏ က​န​ဦး​တပ္ဆင္ခ​ကို​လ​ည​္း ၂​၀​၁​၂ ခုႏ​ွ​စ​္ မတ္လ (၁​၄) ရ​က​္​ေ​န​႔​မွ​စ​၍ WCDMA မို​ဘို​င​္း​ဖု​န​္းမ်ား​ကို မူလ​ေစ်း​ႏွု​န​္း    က်​ပ​္(၅) သိ​န​္း​မွ (၂.၅) သိ​န​္း​သို​႔​လ​ည​္းေ​ကာ​င​္း၊ GSM, CDMA-450, CDMA-800  မို​ဘို​င​္း​      ဖု​န​္းမ်ား​ကို က်​ပ​္ (၂) သိ​န​္း​သို​႔ လ​ည​္းေ​ကာ​င​္း၊ ၂​၀​၁​၃ ခုႏ​ွ​စ​္ ဧ​ၿ​ပီ​လ​မွ​စ​၍ မို​ဘို​င​္း​ဖု​န​္း SIM Card မ်ား​ကို တစ္ခု​လ​ၽွ​င​္ (၁​၅​၀⁠၀) က်​ပ​္ ႏွု​န​္းျ​ဖ​င​့္ လ​ည​္းေ​ကာ​င​္း ေစ်း​ႏွု​န​္းမ်ား အဆ​င​့္​ဆ​င​့္​ေ​လ​ၽွာ့​၍    ေ​ရာ​င​္းခ်​ေ​ပး​ခဲ့​ပါ​သ​ည​္။

တယ္လီဖုန္း​မ်ား တိုးတက္​မ်ားျပား​လာ​သည္​ႏွင့္​အမၽွ အင္​တာ​နက္ သုံးစြဲ​သူ​မ်ား​သည္​လည္း ၂​၀​၁​၁-၂​၀​၁​၂​ ဘ႑ာ​ေရး​ႏွစ္​တြင္ (၆​၆,၄​၅​၀) ဦး​ ရွိ​ခဲ့​ရာ​မွ ၂​၀​၁​၄-၂​၀​၁​၅​ဘ႑ာ​ေရး​ႏွစ္၊ ေမ​လ​ကုန္​တြင္​ အင္​တာ​နက္ သုံးစြဲ​သူ (၂,၉​၁​၉,၆​၁​၈) ဦး အထိ ႏွစ္​စဥ္​တိုးတက္​လာ​ခဲ့​ပါ​သည္။ အင္​တာ​နက္​အသုံးျပဳ​သူ ျပည္​သူ​မ်ား အဆင္​ေျပေခ်ာ​ေမြ႕ စြာ​ျဖင့္ အသုံးျပဳ​နိုင္​ေစ​ရန္​အတြက္ Internet Bandwidth ကို​လည္း ၂​၀​၁​၁-၂​၀​၁​၂ ဘ႑ာ​ေရး​ႏွစ္​တြင္ (3.72 ) Gbps ခ်ိတ္ဆက္​အသုံးျပဳ​ခဲ့​ရာ​မွ ၂​၀​၁​၄-၂​၀​၁​၅ ဘ႑ာ​ေရး​ႏွစ္၊ ေမ​လ​ကုန္ တြင္  Internet Bandwidth   (27.36 ) Gbps အထိ တိုး​ခ်ဲ႕​ခ်ိတ္ဆက္​ေပး​နိုင္​ခဲ့​သည့္​အျပင္   Internet Bandwidth တိုး​ခ်ဲ႕​ျခင္း လုပ္​ငန္း​မ်ား​ကို ႏွစ္​အလိုက္ ဆက္လက္​တိုး​ခ်ဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္​ေပး​နိုင္​ေရး စီ​စဥ္​ေဆာင္ရြက္​လ်က္​ရွိ​ပါ​သည္။

ဆက္လက္​၍​လည္း တယ္လီဖုန္း​သိပ္သည္း​ဆ​ကို ၂​၀​၁​၄-၂​၀​၁​၅ ဘ႑ာ​ေရး​ႏွစ္​တြင္   (၅​၀) ရာ​ခိုင္​ႏွုန္း ႏွင့္ ၂​၀​၁​၅-၂​၀​၁​၆ ဘ႑ာ​ေရး​ႏွစ္​တြင္ (၈​၀) ရာ​ခိုင္​ႏွုန္း​အထိ တိုးတက္​ရ​ရွိ​လာ​ေအာင္ ရည္​မွန္း​၍ တယ္လီဖုန္း တိုး​ခ်ဲ႕​တပ္​ဆင္​ျခင္း​လုပ္​ငန္း​မ်ား ေဆာင္ရြက္​လ်က္​ရွိ​ပါ​သည္။

နိုင္​ငံေတာ္​၏ အဆို​ပါ​ရည္​မွန္း​ခ်က္​မ်ား ျပည့္​မီ​ေအာင္ အေကာင္​အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္​ေရး​အတြက္ ဆက္​သြယ္​ေရး က႑​တြင္ ပုဂၢလိက​မ်ား ပိုမို​ပါ​၀င္ ေဆာင္ရြက္​နိုင္​မည့္ ဆက္​သြယ္​ေရး ဥပေဒ​ကို ၈-၁​၀-၂​၀​၁​၃ ရက္​ေန႔​တြင္ ျပည္ေထာင္​စု ဥပေဒ​အမွတ္        (၃​၁)ျဖင့္  ျပဌာန္း​ခဲ့​ၿပီး နိုင္​ငံေတာ္​၏ ဆက္​သြယ္​ေရး​က႑ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳး​တိုးတက္​ေစ​ေရး​အတြက္ နိုင္ငံ​တကာ​အဆင့္ ေအာ္​ပ​ေရ​တာ​မ်ား​ျဖစ္​သည့္ Ooredoo ကုမၸဏီ ႏွင့္ Telenor ကုမၸဏီ​တို႔​အား (၅-၂-၂​၀​၁​၄) ရက္​ေန႔​တြင္ ဆက္​သြယ္​ေရး ေအာ္​ပ​ေရ​တာ လိုင္စင္​မ်ား ထုတ္ေပး​ခဲ့​ပါ​သည္။ နိုင္​ငံေတာ္​၏ ဆက္​သြယ္​ေရး​က႑ လို​အပ္​ခ်က္​မ်ား​အား ျ​မန္​မာ့​ဆက္​သြယ္​ေရး​လုပ္​ငန္း အပါ​အ၀င္ ျပည္​တြင္း ေအာ္​ပ​ေရ​တာ(၂)ဦး​ႏွင့္ ယွဥ္​ၿပိဳင္​ျဖည့္​ဆည္း ေဆာင္ရြက္​သြား​ၾက​မည္​ျဖစ္​သ​ျဖင့္ မိဘ​ျပည္​သူ​မ်ား အေန​ျဖင့္ မ​ၾကာ​မီ​ကာလ​အတြင္း နိုင္ငံ​တကာ​အဆင့္​မီ ဆက္​သြယ္​ေရး​၀န္​ေဆာင္​မွု​မ်ား​အား ေစ်း​ႏွုန္း​ခ်ိဳသာ​စြာ​ျဖင့္ ရ​ရွိ​သုံးစြဲ​နိုင္​ေတာ့​မည္ ျဖစ္​ပါ​ေၾကာင္း တင္ျပ​      အပ္​ပါ​သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး​၀န္​ႀကီး​ဌာန

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ၁၉၉၂ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေသာ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ (၁၀/၉၂)ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပိုမို ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္္ေရး၀န္ၾကီးဌာနကို ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း ၀န္ၾကီးဌာနဟူ၍ ၀န္ၾကီးဌာန (၃)ခုအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၂ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၃)ရက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ၾကီးဌာနကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ပါသည္။
 

၁။၀န္ၾကီးရံုးအဖြဲ႕
ဦးစီးဌာနႏွင့္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၁။ မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
၂။ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကးမႈဦးစီးဌာန
၃။ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
၁၉၉၉ခုႏွစ္ ၊ၾသဂုတ္လ (၁၉)ရက္ေန့တြင္က်င္းပေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္(၃၀/၉၉)တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ၊ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနအား ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၀)ရက္ေန႕တြင္ ပို႕ဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္ သို ့လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၅)အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနအား ေဖၚျပပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါသည္။

၁။ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

၂။ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးဦးစီးဌာန

၃။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

၄။ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း


ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန အမည္ေျပာင္းလဲမႈ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၉-၁၁-၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၈၃/၂၀၁၂)ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာနအား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန အမည္ကို ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက္စြဲပါ အမိန္႔အမွတ္ (၃/၂၀၁၆)ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန အား  ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအမည္ကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။

 

စဥ္

အမည္

တာ၀န္ ယူသည့္ေန့

မွတ္ခ်က္

က

 ဦးသန္႔စင္ေမာင္ ၃၀-၃-၂၀၁၆

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေၾကျငာခ်က္(အမိန႔္အမွတ္ ၃/၂၀၁၆၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္) ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဦးေက်ာ္မ်ဳိး

၁၂-၅-၂၀၁၆

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေၾကျငာခ်က္ (အမိန႔္အမွတ္ ၄၀/၂၀၁၆၊ (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမ ၁၂ ရက္) ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး

 

 

 

 

၀န္ၾကီးဌာန၀န္ထမ္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းမႈ

ဝန္ၾကီးဌာနဖဲြ႕စည္းျပီးေနာက္ ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ထမ္းအဖဲြ႕အစည္းမ‌်ားဖဲြ႕စည္းမႈတြင္ ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဆက္သြယ္ေရးညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနနွင္‌့ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔အား ဖဲြ႔စည္းျပီး နုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖဳိး တုိးတက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး က႑ဆုိင္ရာမ်ားကုိ တုိးတက္တည္ေဆာက္ကာ ျပည္သူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဝန္ၾကီးဌာဖဲြ႕စည္းမႈနွင္‌့ လက္ရိွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္းအင္အားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-

 

ဆက္သြယ္ေရးႏွင္‌့ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန
၀န္ၾကီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈဇယား

စဥ္ အမည္ တာ၀န္ ယူသည့္ေန႔ မွတ္ခ်က္
က ဦးစိုးသာ ၂၉-၁-၁၉၉၂ နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ (၁၉၉၂) ခုနွစ္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊အမိန့္မ်ားနွင္‌့ ေၾကျငာခ်က္မ်ား ပထမတဲြ(စာ-၉၉)ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္နွင္‌့ ေၾကးနန္း ၀န္ၾကီးဌာန၊ ၀န္ၾကီး
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္၀င္းတင္ ၂၀-၁၂-၁၉၉၇ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္‌့ဖံြ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ (၁၉၉၇) ခုနွစ္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန့္မ်ားနွင္‌့ ေၾကျငာခ်က္ မ်ား ပထမတဲြ(စာ-၃၇) ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္နွင္‌့ေၾကးနန္း ၀န္ၾကီးဌာန၊ ၀န္ၾကီး
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ ၁၀-၅-၂၀၀၁ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္‌့ဖံြ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ေၾကျငာခ်က္(အမွတ္-၃/၂၀၀၁၊၂၀၀၁ခုနွစ္၊ ေမလ၁၀ရက္) ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင္‌့ေၾကးနန္း၀န္ၾကီးဌာန၊ ၀န္ၾကီး
ဦးသိန္းထြန္း ၃၁-၃-၂၀၁၁ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေၾကျငာခ်က္(အမိန္႔အမွတ္ ၄/၂၀၁၁၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊မတ္လ ၃၀ ရက္) ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင္‌့ေၾကးနန္း၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး
ဦးျမတ္ဟိန္း ၁၃-၂-၂၀၁၃ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေၾကျငာခ်က္(အမိန႔္အမွတ္၇/၂၀၁၃၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္) ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဆက္သြယ္ေရးႏွင္‌့ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန
ဒုတိယ၀န္ၾကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မွု ဇယား

စဥ္ အမည္ တာ၀န္ ယူသည့္ေန႔ မွတ္ခ်က္
က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းထြန္း ၂၄-၁၀-၂၀၀၇ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္‌့ဖံြ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၅/၂၀၀၇ (၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၄) ရက္) ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး
ဦးတင့္လြင္ ၃၁-၃-၂၀၁၁ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေၾကျငာခ်က္(အမိန္႔အမွတ္ ၁၃/၂၀၁၁၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊မတ္လ ၃၀ ရက္) ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင္‌့ေၾကးနန္း၀န္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး
ဦး၀င္းသန္း ၉-၇-၂၀၁၂ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေၾကျငာခ်က္(အမိန္႔အမွတ္ ၁၅/၂၀၁၂)၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္) ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင္‌့ေၾကးနန္း၀န္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး
ဦးေသာင္းတင္ ၂၇-၈-၂၀၁၂ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေၾကျငာခ်က္(အမိန္႔အမွတ္ ၂၁/၂၀၁၂)၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္) ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင္‌့ေၾကးနန္း၀န္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန၏ အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးမွဳစီမံကိန္းအရ(၂၀၁၁-၂၀၁၂မွ၂၀၁၅-၂၀၁၆)အတြင္း မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

မူ၀ါဒ (၁)  လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ စာတုိက္၊ေၾကးနန္း၊ တယ္လီဖုန္းဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးဥေပဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

မူ၀ါဒ (၂)  စာတုိက္ေၾကးနန္းတယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑တည္ေဆာက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား Public, Private , Partnership(PPP) ပံုစံျဖင့္ ပါ၀င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ျပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ပုဂၢလိကက႑ ေဆာင္ရြက္မွဳႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳကို တိုးျမွင့္ပါ၀င္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

မူ၀ါဒ (၃)  ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျပီးေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ယွဥ္ျပိဳင္မွဳရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းအျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားရရွိရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ သြားပါမည္။

မူ၀ါဒ (၄)  ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳရွိျပီး လက္ရွိဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေသာ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီၾကီးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာTelecom Tenderေခၚယူေရြးခ်ယ္၍ အျပိဳင္Operator မ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြား ပါမည္။

မူ၀ါဒ (၅)  မိုဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ားသို႕အဆင့္ဆင့္ေစ်းႏွဳန္း ေလ်ာ့နည္းတပ္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအထိ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ/ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ကုမၸဏီထူေထာင္၍လည္းေကာင္း ၀န္ေဆာင္မွဳအရည္ အေသြးကိုတုိးျမွင့္သြားပါမည္။

မူ၀ါဒ (၆) ျပည္တြင္း/ျပည္ပ စာပို႕တုိက္လုပ္ငန္းမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေခတ္မီစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ျပည္တြင္းစာပို႕တုိက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ/ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ကုမၸဏီထူေထာင္၍လည္းေကာင္း ၀န္ေဆာင္မွဳအရည္အေသြးကို တုိးျမွင့္သြားပါမည္။

(၇) ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မွဳက႑တြင္ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမွဳကိုအခ်ိဳးအစားမွ်တစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသြားပါမည္။

(၈) ေၾကးနန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာျဖင့္တြဲဖက္၍ ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳနည္းပါးသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အရန္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္အျဖစ္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

(၉) ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စာတုိက္သင္တန္း ေက်ာင္းကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

(က) ကာလတိုရည္မွန္းခ်က္မ်ား

(၁) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ တယ္လီဖုန္းDensity(၁၀)ရာခိုင္ႏွဳန္းရရွိေစမွာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄တြင္(၂၇)ရာခိုင္ႏွဳန္း၊ ၂၀၁၄-၁၅တြင္(၅၀)ရာခုိင္ႏွဳန္းႏွင့္ ၂၀၁၅-၁၆တြင္ (၇၅-၈၀)ရာခိုင္ႏွဳန္းအား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မွဳ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၂) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ပုဂၢလိကတုိ႕၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေရးကက႑၏ အသားတင္၀န္ေဆာင္မွဳတန္ဘိုးကို စီမံကိန္း၏ေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅-၁၆ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံႏွစ္အေပၚ ၂.၁၄ဆ ျဖစ္ေပၚရန္ႏွင့္တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၁၆.၄% တိုးတက္ရန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၃) ျမိဳ႕ျပတြင္သာမကေက်းလက္ေဒသအထိ တယ္လီဖုန္းတိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္သြားျပီး တယ္လီဖုန္း သိပ္သည္းဆကို (၇၅-၈၀%)အထိလည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္ထုိးေဖာက္သံုးစြဲမွဳကို (၅၀%) အထိလည္းေကာင္း တုိးတက္သံုးစြဲႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ (ခ) ကာလတိုေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

- (၁) ဆက္သြယ္ေရးနည္းဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း(Regulatory)။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆက္သြယ္ ေရး၀န္ေဆာင္မွဳက႑မွ ႏုိင္ငံေတာ္သို႕အခြန္အခမ်ား ျပည့္၀စြာရရွိေရးႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ပါ ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား စနစ္တက်ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရးဆြဲျပီးေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳသြားပါမည္။

- (၂) ဥပေဒအတည္ျပဳျပီးပါက နည္းဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ေရးဆြဲပါမည္။ ဆက္သြယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ စံခ်ိန္စံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္အညီ အျမန္ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ၄င္းနည္းဥပေဒ မ်ားတြင္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား အဓိကပါ၀င္ပါမည္။
(ကက)ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳတြင္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳ(Competition)ျဖင့္ ပါ၀င္ လာမည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ယံုၾကည္မွဳရွိေစမည့္ နည္းဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ား ။
(ခခ) ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳအား ေက်းလက္၊ျမိဳ႕ျပေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားအရည္ အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏွဳန္းကို ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲႏိုင္ခြင့္ ရရွိေစသည့္ နည္းဥပေဒ အခ်က္ အလက္မ်ား ။
(ဂဂ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ေလလွိဳင္း Frequency ဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ အညီ အခြန္အခ ရရွိေစမည့္ နည္းဥပေဒအခ်က္မ်ား။
(ဃဃ)Operator လုိင္စင္ခြန္ကဲ့သို႕ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႕ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္အခမ်ား နည္းဥပေဒအခ်က္ မ်ား (ဥပမာ - 2G, 2.75G,3G,4G,5G)။
(ငင) Numbering စနစ္ဆုိင္ရာ အခြန္ရရွိေစမည့္ နည္းဥပေဒအခ်က္မ်ား။
(စစ) အျခားအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတြင္ က်င့္သံုးေသာ နည္းဥပေဒဆုိင္ရာအခ်က္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ နည္းဥပေဒအခ်က္မ်ား၊
(ဆဆ)စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္ျပီးစီးမွဳမရွိျခင္း၊ အခြန္ေဆာင္မွဳမရွိျခင္းမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းဥပေဒဆုိင္ရာအခ်က္မ်ား၊
(ဇဇ) ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ လံုျခံဳမွဳကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ နည္းဥပေဒဆုိင္ရာအခ်က္မ်ား၊
(စ်စ်) အျခားလုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒဆုိင္ရာအခ်က္မ်ား၊

- (၃) ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္(Process) ။ ဤ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေရးဆြဲေနခ်ိန္တြင္ပင္ တစ္ျပိဳင္တည္း ကာလတို ရည္မွန္းခ်က္(၂၀၁၂-၁၃) မွ (၂၀၁၅-၁၆) ျပည့္မီေရးအတြက္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ Process အတုိင္း ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ပါသည္။
(ကက)၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပါ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳျဖင့္ GSM/UMTS(3G) မိုဘုိင္းတယ္လီဖုန္း တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
(ခခ) ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ရတနာပံုတယ္လီပို႕ကုမၸဏီတုိ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္း ယွဥ္ျပိဳင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ Consultant Company ငွားရမ္းျပီး အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာတင္ဒါေခၚယူ၍ Separate Operator Co.(၁)ခု သို႕မဟုတ္(၂)ခု ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ေကာ္မရွင္သို႕တင္ျပသြားပါမည္။
(ဂဂ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့/ ေခ်းေငြမ်ားရယူလွ်က္ GSM/UMTS (3G)ႏွင့္ LTE(4G) မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းတိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္မည့္အျပင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်တ္ေငြကို မီွခိုအသံုးမျပဳသည့္္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုရွယ္ယာမ်ားပါ၀င္သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (Public Company) Myanmar Telecom Co., အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြႏွင့္အေထာက္အပံ့မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား ရယူလွ်က္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အတူႏိုင္ငံေတာ္မွ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ ရတနာပံုတယ္လီ ပို႕ကုမၸဏီလီမိတက္ကိုလည္း အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ Myanmar Public Telecom Co., Yatanarpon Teleport Co., တုိ႕ႏွင့္အျပိဳင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေကာ္မရွင္မွ ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ Separate Operator Co( ၁) ခုသို႕မဟုတ္(၂)ခုအား ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ ၀န္ေဆာင္မွဳကိုယွဥ္ျပိဳင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္
(ဃဃ)၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္း ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းအား အထက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္ အရည္အေသြးကိုယွဥ္ျပိဳင္လုပ္ကိုင္ (Competiton)ျပဳလုပ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏တယ္လီဖုန္း Density ၅၀% အထိ တုိးတက္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ငင) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အထက္ပါကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ေခတ္မွီ မုိဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ က်ယ္ျပန္႕စြာျဖန္႕က်က္ျပီး ႏုိင္ငံတကာေစ်းႏွဳန္းမ်ား အတုိင္း အရည္အေသြးျပည့္မီွေသာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသို႕ တယ္လီဖုန္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ ရာႏုိင္ငံေတာ္လူဦးေရ၏ ၇၅-၈၀% သံုးစြဲႏိုင္ေသာ အဆင့္သုိ႕ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

TV News

Date: Jun 06 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information