ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

 

စဥ္

အမည္‌

ရာထူး

ဌာန

ရံုးဖုန္‌းနံပါတ္

ဖက္(စ္)နံပါတ္

ဦးစိုးသိန္‌း

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ဆက္သြယ္ေရးညြႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၇၂၂၅

၀၆၇-၄၀၇၂၁၆

ဦးမ်ိဳးေဆြ

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ဆက္သြယ္ေရးညြႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၇၅၃၅

၀၆၇-၄၀၇၂၂၇

ဦးခင္ေက်ာ္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

စီမံေရးရာဌာန

၀၆၇-၄၀၇၄၈၇

၀၆၇-၄၀၇၂၂၇

ဦးသန္းထြန္းေအာင္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးဌာန

၀၆၇-၄၀၇၄၃၅

၀၆၇-၄၀၇၅၃၉

ေဒၚစံစံ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ဥပေဒဌာန

၀၆၇-၄၀၇၂၂၈

၀၆၇-၄၀၇၂၂၇

ဦးစိုးနိုင္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

လိုင္စင္နွင့္စစ္ေဆးေရးဌာန

၀၆၇-၄၀၇၂၂၆

၀၆၇-၄၀၇၂၂၇

ဦးမိုးေက်ာ္စိုး

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

အရင္းအျမစ္စီမံခန့္ခြဲမွဳဌာန

၀၆၇-၄၀၇၆၂၅

၀၆၇-၄၀၇၂၂၇

ဦးဇာနည္ေအာင္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ေရဒီယိုလွိဳင္းနွဳန္းစဥ္ၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းဌာန

၀၆၇-၄၀၇၄၃၈

၀၆၇-၄၀၇၂၂၇

TV News

Date: Jun 06 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information