စဥ္

ဌာန

ရာထူး

အမည္

ရံုးဖုန္း

ဖက္စ္

e.Mail လိပ္စာ

၁။

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ 

ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္ 

       

၂။

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္

ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးဦးစီးဌာန

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္

ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္း

 

၀၆၇- ၄၂၁ ၂၂၂  

ddg.itcs@e-mcit.gov.mm

၃။

အမ်ိဳးသားဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးဗဟိုဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း

ဦးရဲႏိုင္မိုး

၀၆၇-၄၂၂ ၆၂၂

၀၆၇-၄၂၂ ၆၃၃

dcs.itcs@e-mcit.gov.mm

၄။

e-Government ဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း

ေဒၚႏြယ္နီစိုးရင္

၀၆၇-၄၂၁ ၇၇၇

၀၆၇-၄၂၁ ၁၁၀

degov.itcs@e-mcit.gov.mm

၅။

သင္တန္းေက်ာင္း

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း

ေဒၚခင္ေဆြေဌး

   

dhrd.itcs@e-mcit.gov.mm

၆။

ျဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးဌာန

အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္

ဦးဝင္းေအာင္

   

cesat.itcs@e-mcit.gov.mm

၇။

စီမံ/ဘ႑ာ/ေထာက္ပံ့ေရးဌာန

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴ း

ေဒၚလွျမတ္ဟန္

     

TV News

Date: Jun 06 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information