ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

စဥ္

အမည္

ရာထူး

ဌာန

ရံုးဖံုးနံပါတ္

e-mail

 

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

     

 

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

စီမံေရးရာနွင့္ဥပေဒေရးရာဌာနႀကီး

၀၆၇-၄၀၇၆၆၁

 

ဦးနိုင္ကိုကို

ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

စီမံေရးရာဌာန

၀၆၇-၄၀၇၅၆၇

naingkoko01@gmail.com

ေဒၚစန္းစန္းလြင္

ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

ဥပေဒေရးရာနွင့္ညွိနွိုင္းေရးရာဌာန

 

dsslwin@gmail.com

ဦး၀င္းျမင့္

လက္ေထာက္ေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

စီမံေရးရာဌာန

၀၆၇-၄၀၇၃၈၅

winmyintmpt@gmail.com

ေဒၚရွုေအး

လက္ေထာက္ေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန

၀၁-၈၆၁၀၁၄၆

shuaye@gmail.com

TV News

Date: Jun 06 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information