စဥ္

အမည္

ရာထူး

ဖုန္းနံပါတ္

ဦးခမ္းေအာင္

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

၀၆၇-၄၂၀၆၁၁

ဦးေစာထူးသာ

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

၀၆၇-၄၂၀၅၅၅

ေဒၚေရႊျမသန္း

ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

၀၁-၃၉၂၀၈၈

ေဒၚငုသီတာ

ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

၀၆၇-၄၂၀၈၈၃

TV News

Date: Jun 06 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information