ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ဝန္ၾကီးဌာန ၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံု

TV News

Date: Jun 06 Place: ေနျပည္ေတာ္

 

Services Information